Huawei E5787s-33a (Zain Kuwait) Firmware 21.315.05.01.1367 Unlocker

Refer https://routerunlock.com/unlocking-zain-kuwait-huawei-e5787s-33a-firmware-21-312-11-01-397/